Obiekt uzyskał wsparcie Subwencji Finansowej. Podmiotem udzielającym był PFR.

Regulamin

REZERWACJI APARTAMENTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG HOTELARSKICH
PRZEZ MARIUSZA PIECHNIK PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ FIRMA HANDLOWA „OCEAN” MARIUSZ PIECHNIK W RZESZOWIE
(DALEJ JAKO FRESH APARTMENTS LUB USŁUGODAWCA)

Rezerwacja, opłaty za usługę i warunki płatności:

Rezerwacji apartamentu Klient może dokonywać on-line na stronie https://www.freshapartments.pl/, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.

Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości kwoty za pierwszą dobę.

Rezerwacja może być bezkosztowo anulowana w terminie do 2 dni przed przyjazdem. W takim przypadku wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu obiekt obciąży gościa za pierwszą dobę.

W przypadku braku wpływu zaliczki na konto bankowe w ciągu 3 dni, rezerwacja ulega anulowaniu.

Pozostałą część należności za pobyt można zapłacić przelewem lub na miejscu gotówką/kartą w dniu zameldowania.

Na życzenie Klienta dostarczamy łóżeczko dziecięce do apartamentu. W celu potwierdzenia prosimy o kontakt minimum jeden dzień przed przyjazdem.

Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

Zwierzęta nie są akceptowane.

Postanowienia ogólne

Dokonując rezerwacji poprzez stronę https://www.freshapartments.pl/, e-mailem lub telefonicznie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych w Polityce prywatności (na przetwarzanie danych w celach marketingowych Klient musi wyrazić osobną zgodę).

Faktury za pobyt wydajemy w dniu wymeldowania.

Klient może zgłaszać w trakcie pobytu w apartamencie wszelkie uwagi i prośby, wykorzystując dane kontaktowe wskazane na stronie https://www.freshapartments.pl/.

O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Klient powinien niezwłocznie poinformować, wykorzystując dane kontaktowe wskazane na stronie https://www.freshapartments.pl/. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierane adekwatne odszkodowanie.

Przedmioty pozostawione przez Klienta po opuszczeniu apartamentu mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W innym przypadku, po pięciu dniach od daty wyjazdu Klienta z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.

Klient, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty. Gość robiący rezerwacje ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie osoby oraz każde zniszczenia powstałe w apartamencie podczas pobytu.

Usługodawca może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.

Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.

Obowiązki/kompetencje/procedury pobytu Klienta:

Apartament wynajmowany jest na doby.

Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 14:00 do godziny 12.00.

Nieopuszczenie apartamentu bez uzgodnień z Usługodawcą po godzinie 12.00 będzie skutkowało koniecznością poniesienia kosztów pobytu za kolejną dobę.

Klient zobowiązuje się do korzystania z apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.

W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

W przypadku złamania tego zakazu klient dokonujący rezerwacji zostanie obciążony opłatą w wysokości 400 zł za odświeżenie pomieszczeń, sprzętu oraz pranie firan.

Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz.

Za zgubione lub niezwrócone klucze pobierana jest opłata w wysokości 200 zł za komplet. W przypadku zgubienia kluczy dodatkowy koszt otworzenia apartamentu w godzinach 23:00 – 8:00 to 100zł.

Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w apartamencie ponad tę, która została określona, jako maksymalna na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym.

W przypadku naruszenia zasad określonych w punkcie 26, Usługodawca jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.

Klient, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 7.00).

Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, Usługodawca może pobrać opłatę dodatkową w wysokości 500 zł, co nie wyłącza pozostałych roszczeń odszkodowawczych oraz możliwości żądania opuszczenia apartamentu.

Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji:

Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Klienta apartament nie został już zarezerwowany. Ceny mogą się różnić w zależności od dat.

Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), Fresh Apartments uprawniony jest do potrącenia wpłaconej zaliczki.

Do 2 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów.

Jeśli Klient, który został już zameldowany odstępuje od umowy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, ponosi całkowity  koszt rezerwacji.

W przypadkach innych niż wskazane powyżej, zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Wówczas Fresh Apartments mają obowiązek zaproponować inny termin Klientowi, a gdy Klient nie wyraża na to zgody odstąpić od umowy zwracając Klientowi wpłaconą zaliczkę (anulacja rezerwacji).

Fresh Apartments zastrzegają sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach (awarii w apartamencie lub innego zdarzenia losowego) udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego apartamentu. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny apartament umowa ulega rozwiązaniu, a Fresh Apartments mają zwrócić Klientowi wpłaconą przez Niego zaliczkę.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Administratorem danych osobowych jest Mariusz Piechnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa „OCEAN” Mariusz Piechnik w Rzeszowie, adres do doręczeń: ul. Goździkowa nr 12 / 2, 35-604 Rzeszów, NIP: 8130134447, REGON: 005132350, który przetwarza dane osobowe – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. Administrator zbiera tylko te dane osobowe Klientów, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Administratorem a Panią/Panem. Dane zbierane są wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania usług świadczonych przez Administratora.

III. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

 • a) w celach marketingowych – tj. celu wysyłania ofert oraz newslettera (wyłącznie dane osób, które wyraziły na to zgodę) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • b) w celu zawierania umów świadczenia usług hotelarskich – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie w niezbędnym zakresie podmiotom współpracującym z Administratorem, które zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia (bez ograniczeń czasowych), wyłącznie w zakresie i celu w jakim w jakim osoba, której dane osobowe dotyczą, udostępniła je Administratorowi. Podmioty te ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. Odbiorcami danych osobowych oraz podmiotami przetwarzającymi dane osobowe mogą być w szczególności: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi prawne w zakresie ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

V. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

VI. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, e-mail, nazwę firmy, adres siedziby, nr NIP. W celach marketingowych przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, email.

VII. Administrator będzie przetwarzać dane:

 1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług hotelarskich – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z tych umów,
 3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 4. po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości i podatkach.

VIII. Prawo do sprzeciwu – w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IX. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • d) przenoszenia danych,
 • e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych

X. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy o świadczenie usług hotelarskich.

XI. Informuję, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

XII. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

XIII. Administrator wyznaczył osobę kontaktową do spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, również w celu realizacji powyższych zadań: Pana Michał Piechnik – kontakt pod adresem email: info@freshapartments.wydajnyteam.pl bądź adresem pocztowym: ul. Radziwiłłowska, nr 13, 31-026 Kraków.

X
-10%
rabat
X
Chcesz dokonać rezerwacji 10% taniej? Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci kod rabatowy.

anuluj